Krótka historia domu

Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci w Niegowie był zorganizowany i od początku prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego. Jego istnienie datuje się od 1931 roku, kiedy to Założycielka Zgromadzenia Matka Wincenta Jadwiga Jaroszewska zakupiła w Niegowie część majątku z zabudowaniami, by stworzyć tu dom dla dzieci z upośledzeniem umysłowym.

Dzieło zapoczątkowane przez Matkę Wincentę przetrwało trudny okres międzywojenny oraz czas okupacji, i pomimo ciężkich warunków rozwijało się. Jednak w 1966 roku Dom upaństwowiono; siostry pozostały jednak na swoich stanowiskach jako opiekunki i pielęgniarki.

Po wejściu w życie ustawy z 17 maja 1989 roku o stosunku Państwa do Kościoła katolickiego zaistniała możliwość odzyskania Domu przez prawowitego właściciela. Od 1 lipca 1991 roku Ośrodek ponownie prowadzony jest przez Zgromadzenie.

Dom jest koedukacyjny; obecnie przebywa w nim 110 osób: 41 dziewcząt i 69 chłopców. Placówka świadczy usługi wg standardów określonych rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r. Dom spełnia w/w standardy w całości i otrzymał bezterminowe zezwolenie Wojewody Mazowieckiego na prowadzenie placówki- Decyzja nr 10/2007 z dnia 29.03.2007 r.

Dom realizuje usługi w zakresie potrzeb bytowych, opiekuńczych, wspomagających oraz edukacyjnych.

 • Potrzeby bytowe realizowane są poprzez zapewnienie miejsca zamieszkania, wyposażenie w niezbędne meble i sprzęty,  pościel, wyżywienie w ramach obowiązujących norm żywieniowych, odzież i obuwie.
 • Usługi opiekuńcze polegają na udzielaniu pomocy w podstawowych czynnościach życiowych, pielęgnacji a także na pomocy w załatwianiu osobistych spraw mieszkańców.

Dom świadczy także usługi wspomagające polegające na:

 • umożliwieniu udziału w terapii zajęciowej
 • podnoszeniu sprawności i aktywizowaniu mieszkańców
 • stymulowaniu nawiązywania, utrzymywania i rozwijania kontaktu z rodziną i środowiskiem
 • działaniu zmierzającym do usamodzielnienia mieszkańca, w miarę jego możliwości
 • zapewnieniu przestrzegania praw mieszkańców

Mieszkańcy mają możliwość korzystania z terapii zajęciowej prowadzonej przez terapeutów w następujących pracowniach:

 • pracowni terapeutycznej ogólnej
 • sali doświadczania świata
 • pracowni plastycznej
 • pracowni gastronomicznej
 • sali gimnastycznej i siłowni
 • pracowni kinezyterapii
 • rehabilitacji i hydroterapii
 • hipoterapii
 • dogoterapii