OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy Sukcesywne dostawy mięsa i wędlin do Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci w Niegowie

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 138876-2012 z dnia 2012-04-30 r. Ogłoszenie o zamówieniu – Niegów
Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy mięsa i wędlin dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci w Niegowie w okresie od dnia podpisania umowy do 31.05.2013 r. Wg wspólnego Słownika Zamówień CPV zamówienie obejmuje grupę…
Termin składania ofert: 2012-05-15

 

Niegów: Sukcesywne dostawy mięsa i wędlin do Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci w Niegowie w okresie od dnia podpisania umowy do 31.05.2013 r.
Numer ogłoszenia: 183970 – 2012; data zamieszczenia: 01.06.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 138876 – 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci, ul. Wierzbowa 4, 07-230 Niegów, woj. mazowieckie, tel. 0-29 7571216, faks 0-29 7571216.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka Organizacyjna Kościoła Katolickiego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Sukcesywne dostawy mięsa i wędlin do Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci w Niegowie w okresie od dnia podpisania umowy do 31.05.2013 r..

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zamówienie obejmuje dostawę mięsa i wędlin wyspecyfikowanych w załączniku Formularz Cenowy.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.10.00.00-9.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01.06.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • BALTIC TRADE Danuta Plewa, ul. I Armii Wojska Polskiego 183, 07-200 Wyszków, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 122288,65 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 118964,91

  • Oferta z najniższą ceną: 118964,91 / Oferta z najwyższą ceną: 133182,74

  • Waluta: PLN.

 

 

Previous Article
Next Article

Dodaj komentarz