OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy

 

Niegów: Sukcesywne dostawy mięsa i wędlin do Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci w Niegowie od dnia podpisania umowy do 31.05.2012 r.
Numer ogłoszenia: 287958 – 2011; data zamieszczenia: 14.09.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 214893 – 2011r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci, ul. Wierzbowa 4, 07-230 Niegów, woj. mazowieckie, tel. 0-29 7571216, faks 0-29 7571216.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka Organizacyjna Kościoła Katolickiego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Sukcesywne dostawy mięsa i wędlin do Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci w Niegowie od dnia podpisania umowy do 31.05.2012 r..

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy mięsa i wędlin dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci w Niegowie od dnia podpisania umowy do 31.05.2012 r. Wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV zamówienie obejmuje grupę 15100000-9 produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne. Szczegółowy opis zamówienia zawiera załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia – Formularz cenowy. Oferowane artykuły muszą być najwyższej jakości, świeże, z co najmniej tygodniowym terminem przydatności do spożycia. Podane ilości dostaw są ilościami szacunkowymi i mogą ulec zmianie w wyniku realnych potrzeb Zamawiającego. W przypadku zaprzestania produkcji określonego asortymentu i wycofania z obrotu, dopuszcza się zamianę na inny produkt o nie gorszej jakości w granicach tej samej ceny ceny. Dostawy odbywać się będą dwa razy w tygodniu na podstawie złożonego telefonicznie zamówienia z przynajmniej jednodniowym wyprzedzeniem. W razie potrzeby na prośbę telefoniczną Zamawiającego, Wykonawca dostarczy towar w określonej ilości i asortymencie w dodatkowym terminie. Cena powinna uwzględniać koszty dostawy i wniesienia artykułów w miejsce wskazane przez Zamawiającego.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.10.00.00-9.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14.09.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • BALTIC TRADE Danuta Plewa, ul. I Armii Wojska Polskiego 183, 07-200 Wyszków, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 86041,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 83689,72

  • Oferta z najniższą ceną: 83689,72 / Oferta z najwyższą ceną: 113409,14

  • Waluta: PLN.

Previous Article
Next Article

Dodaj komentarz