Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Niegów dn. 20.07.2011 r.

Nr sprawy: DPS/ZP/1/2011

 

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

 

Unieważniam postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na „sukcesywne dostawy mięsa i wędlin do Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci w Niegowie” ogłoszone w Biuletynie Zamówień Publicznych na portalu Urzędu Zamówień Publicznych pod numerem 189057-2011.

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.z 2010 r. Nr 113, poz. 759 – tekst jednolity z późn. zmianami) Zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego gdyż do dnia 20.07.2011 r. do godz. 10:00, tj. do dnia składania ofert, nie wpłynęła żadna oferta.

 

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej

dla Dzieci w Niegowie

s. Cecylia Lewandowska

Previous Article
Next Article

Dodaj komentarz