OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – sukcesywne dostawy mięsa i wędlin dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci w Niegowie

Nr sprawy: DPS/ZP/1/2011

Data zamieszczenia – 11.07.2011

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

 1. Zamawiający:

  Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci w Niegowie
  ul. Wierzbowa 4, 07-230 Zabrodzie
  Tel./fax (29) 757 12 16 fax (29) 757 12 16

 2. Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
 3. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zamieszczona została na stronie internetowej: www.dpsniegow.pl
 4. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia uzyskać można również w siedzibie zamawiającego w pokoju księgowości w godz. 7.00-15.00 w dniach od poniedziałku do piątku.
 5. Rodzaj zamówienia: dostawy.
 6. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy mięsa i wędlin dla potrzeb DomuPomocy Społecznej dla Dzieci w Niegowie w okresie od dnia podpisania umowy do 31.05.2012 r. Wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV zamówienie obejmuje grupę 15100000-9 „Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne”. Szczegółowy opis zamówienia zawiera załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia  -Formularz Cenowy. Oferowane artykuły muszą być najwyższej jakości, świeże, z co najmniej tygodniowym terminem przydatności do spożycia.
 7. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
 8. Nie dopuszcza się złożenia oferty wariantowej.
 9. Czas trwania zamówienia: od dnia podpisania umowy do 31.05.2012 r.
 10. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków wg art. 22 ust.1 ustawy: o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

  1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeśli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

  2) posiadają wiedzę i doświadczenie

  3) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

  4) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie zamówienia. Warunki uważa się za spełnione, jeśli Wykonawca złoży Oświadczenie wg wzoru – załącznik nr 4. W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1ustawy należy przedłożyć Oświadczenie wg wzoru – załącznik nr 2.Dodatkowo Zamawiający żąda, aby Wykonawca do oferty dołączył aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej w oryginale lub kopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę, notariusza, adwokata lub radcę prawnego wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Do oferty należy dołączyć również „Oświadczenia o zaznajomieniu się i akceptacji SIWZ, „Oświadczenie potwierdzające, że Wykonawca posiada stosowne atesty lub świadectwa na artykuły żywnościowe wymienione w zał. nr 1, dopuszczające do spożycia zgodnie z obowiązującymi przepisami”, aktualne „Zaświadczenie Inspekcji Sanitarnej, dopuszczającej środek transportu do przewozu mięsa i wędlin” –dokument należy złożyć w oryginale lub kserokopii poświadczonej na każdej zapisanej stronie przez Wykonawcę „za zgodność z oryginałem” czytelnym podpisem osoby upoważnionej do podpisania Oferty, „aktualne zaświadczenie właściwej miejscowo Państwowej Inspekcji Sanitarnej lub Inspekcji Weterynaryjnej, że Wykonawca podlega stałemu nadzorowi tej Inspekcji, zgodnie z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U.Nr 171 z dnia 27 września 2006 roku, poz. 1225 z póź. zmianami)”. Spełnienie warunków będzie oceniane zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”.

 11. Nie wymaga się wniesienia wadium.
 12. Kryteria oceny ofert – najniższa cena – 100%
 13. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego tzn. Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci w Niegowie ul. Wierzbowa 4, 07-230 Zabrodzie pokój księgowości do dnia 20.07.2011 r. do godz.10.00.
 14. Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
 15. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających polegających na zwiększeniu ilości zamawianego asortymentu lecz nie więcej niż 20% wartości zamówienia podstawowego. Możliwość taka uwarunkowana jest realnym wzrostem zapotrzebowania w trakcie trwania umowy.
 16. Przewiduje się możliwość zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru oferty. Dotyczy to ustawowej zmiany stawki podatku VAT w trakcie trwania umowy. Zamawiający zastrzega również możliwość zmniejszenia lub zwiększenia ogólnej wartości brutto umowy w związku z odpowiednim zmniejszeniem lub zwiększeniem ilości dostawy i asortymentu objętych niniejszą umową w zależności od potrzeb Zamawiającego.

 

 

Szczegóły do pobrania w plikach PDF:

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Oferta

Projekt umowy

Załącznik nr 1 – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – FORMULARZ CENOWY

Załącznik nr 2 – INFORMACJE OGÓLNE O WYKONAWCY

Załącznik nr 3 – OŚWIADCZENIE

Załącznik nr 4 – OŚWIADCZENIE

Załącznik nr 5 – OŚWIADCZENIE

Previous Article
Next Article

Dodaj komentarz