Sukcesywne dostawy mięsa i wędlin do Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci w Niegowie

 

Niegów: Sukcesywne dostawy mięsa i wędlin do Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci w Niegowie w okresie od dnia podpisania umowy do 31.05.2013 r.
Numer ogłoszenia: 138876 – 2012; data zamieszczenia: 30.04.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci , ul. Wierzbowa 4, 07-230 Niegów, woj. mazowieckie, tel. 0-29 7571216, faks 0-29 7571216.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.dpsniegow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka Organizacyjna Kościoła Katolickiego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Sukcesywne dostawy mięsa i wędlin do Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci w Niegowie w okresie od dnia podpisania umowy do 31.05.2013 r..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy mięsa i wędlin dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci w Niegowie w okresie od dnia podpisania umowy do 31.05.2013 r. Wg wspólnego Słownika Zamówień CPV zamówienie obejmuje grupę 15100000-9 produkty zwierzęce, mięso i produkty podobne. Szczegółowy opis zamówienia zawiera załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia-Formularz cenowy do SIWZ. Oferowane artykuły muszą być najwyższej jakości, świeże, z co najmniej tygodniowym terminem przydatności do spożycia. Dostawy odbywać się będą dwa razy w tygodniu na podstawie złożonego telefonicznie zamówienia przynajmniej z jednodniowym wyprzedzeniem. W razie potrzeby na prośbę telefoniczną Zamawiającego, Wykonawca dostarczy towar w określonej ilości i asortymencie w dodatkowym terminie. Cena powinna uwzględniać koszty dostawy i wniesienia artykułów w miejsce wskazane przez Zamawiającego..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.10.00.00-9.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.05.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wadium nie jest wymagane

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 4

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 4

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 4

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 4

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 4

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

 

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • inne dokumenty

  Zaświadczenie Inspekcji Sanitarnej, dopuszczającej środek transportu do przewozu mięsa i wędlin. Zaświadczenie właściwej miejscowo Państwowej Inspekcji Sanitarnej lub Inspekcji Weterynaryjnej, że Wykonawca podlega stałemu nadzorowi tej Inspekcji. Oświadczenie Wykonawcy, że posiada stosowne atesty lub świadectwa na artykuły żywnościowe wymienione w zał. nr 1, dopuszczające do spożycia.

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Wypełnione i podpisane: formularz oferty, opis przedmiotu zamówienia- formularz cenowy, formularz informacje ogólne o oferencie i pełnomocnictwo jeśli dotyczy, oświadczenie o zaznajomieniu się i akceptacji SIWZ wraz z załącznikami, parafowany na każdej stronie projekt umowy.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Przewiduje się możliwość zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty w przypadku, gdy nastąpi ustawowa zmiana stawki podatku VAT. Zastrzega się możliwość zmiany ilości asortymentu w ilościach uzależnionych od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.dpsniegow.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci w Niegowie ul. Wierzbowa 4, 07-230 Zabrodzie, pokój księgowości..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 15.05.2012 godzina 10:00, miejsce: Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci w Niegowie ul. Wierzbowa 4, 07-230 Zabrodzie, pokój księgowości..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Szczegóły do pobrania w pliku PDF:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Previous Article
Następny wpis

Dodaj komentarz